?

Log in

Een foto uit een video clip geregisseerd door John Landis (an… - Boek der spietsen [entries|archive|friends|userinfo]
dhrtepes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 4th, 2009|09:15 pm]
dhrtepes
[Current Location |thuis]
[Stemming |blankblank]
[Muziek |Michael Jackson ~ The Way You Make Me Feel (12"Bad)]


Een foto uit een video clip geregisseerd door John Landis (an american werewolf in london/blues brothers/family) met de stem en posters uit films met Vincent Price. Een scene die bijna een regelrechte kopie is uit een Hammer film. De invloeden van Michael Jackson op mijn leven zijn duidelijk te merken. Ten tijde van mijn basisschool periode was ik een fanatiek fan, sterker nog op de reünie vroeg men als eerst of ik nog fan was. Maar nee, de fan tijd ligt achter me. Ik leerde andere muziek, films en mensen kennen. Toch draaide ik zo nu en dan een plaatje van hem. De kranten stukken bleef ik lezen en een videoclip afzetten gebeurde weinig.

Ik werd vorige week vrijdag wakker toen José mij het nieuws melde. Ik weet niet wat ik voelde.
Hoofdzakelijk was ik nog brak van de klanten bbq van mijn werk en dat uurtje eerder beginnen was nou ook niet een vrolijk maker. (zeker niet met mijn ochtend humeuren).
Ik vind het klote voor die jongen om zo'n leven gehad te hebben. Ik zou nooit met hem geruild hebben al had ik de kans. De clips doen de passie van vroeger herleven. Het waren mooi gefotografeerde beelden met vaak een wat simpeler verhaal, iets waar zelfs Stephen King niks aan kon veranderen. De man is overleden, zonde.
LinkReply