?

Log in

Zo en nu even wat anders. - Boek der spietsen [entries|archive|friends|userinfo]
dhrtepes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Zo en nu even wat anders. [Jul. 4th, 2009|09:39 pm]
dhrtepes
[Stemming |disappointeddisappointed]
[Muziek |Michael Jackson ~ Speed Demon (12"bad)]

Wat is het bloederig warm, bah!
Vieze zweterige mensen lopen over de straat, en het ergst is... ik ben er een van :-(
Zweten van fanatiek dansen of vrolijk zijn och das prima, maar van een klein stukje lopen of gewoon van stil zitten... bah!

Het leven is hard!
LinkReply