?

Log in

No account? Create an account
Wat is het toch fijn om zo'n heerlijk warm of liever gezegd heette… - Boek der spietsen [entries|archive|friends|userinfo]
dhrtepes

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 3rd, 2009|07:09 am]
dhrtepes
Wat is het toch fijn om zo'n heerlijk warm of liever gezegd heette vloeistof door je lichaam te laten stromen!

En dat elke ochtend!

Ja mensen, dit is een eerbetoon aan de Thee!

JAMMIE!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: godpipo
2009-03-04 07:45 pm (UTC)
Thee???
(Reply) (Thread)